Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach

Oświadczenie o rezygnacji z zajeć WDŻ

Oświadczenie o chęci uczestniczenia w zajęciach religii-etyki

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Państwowych Szkołach Budownictwa

Wnioski do procedur zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

 

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW

Podstawa prawna:


Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 24 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Szkoły.

I. Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej należy wystąpić do dyrektora szkoły
    z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie).
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

II. Świadectwa szkolne - duplikaty

Zasady wydawania duplikatów świadectw:

  1. W przypadku utraty oryginału należy wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2 – do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

 rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy/dojrzałości),

 roku ukończenia szkoły / klasy.

  1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł
  2. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Termin wydawania duplikatu do 30 dni.

OPŁATY

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się:

 na konto bankowe:

BANK PEKAO S.A.

 04 1240 1268 1111 0010 3855 8499

  • W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI lub OPŁATA ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA

załącznik nr 1- WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

załącznik nr 2 - WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA