PROJEKT GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW

Gdańsk miastem zawodowców

13 grudnia 2016 roku Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - Projekt został wydłużony do czerwca 2023 roku

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 kluczowych branżach oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku. Wsparcie skierowane jest do następujących szkół:

– Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
– Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności
– Technikum nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Państwowych Szkołach Budownictwa
– Technikum nr 7 w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
– Technikum nr 8 i Technikum nr 14 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
– Technikum nr 12 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych
– Technikum nr 13 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Energetycznych
– Technikum nr 16 w Zespole Szkół Morskich
– Technikum nr 18 w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

Wsparciem objętych zostanie 2750 uczniów tych szkół, 159 nauczycieli i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

gmz_regulamin_projektu

gmz_informacje_ogolne

Więcej informacji na temat projektu:

http://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

 Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością informujemy, że młodzież i kadra dydaktyczna Państwowych Szkół Budownictwa – Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5, Technikum nr 5 ma możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegoktóry w imieniu Gminy Miasta Gdańska realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Numer 1 w Gdańsku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest  zwiększenie szans uczniów szkół o profilu zawodowym na znalezienie odpowiadającej im pracy, która przyniesie satysfakcję i stworzy perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.

 W ramach projektu oferujemy uczniom :

 • spotkania (indywidualne i grupowe) z doświadczonymi doradcami zawodowymi, którzy służą pomocą w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. Doradcy zawodowi organizują też wycieczki do zakładów pracy, dające uczniom możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością.
 • udział w płatnych (995,00 PLN netto) stażach/ praktykach (150 godzin). Uczniowie odbywają staże/ praktyki w wybranym zakładzie pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem nauki. Uczniowie otrzymują odzież roboczą, a w przypadku dojazdu do innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, zwrot kosztów dojazdu.
 • uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach dostosowanych do branży w jakiej kształci się uczeń, m.in.
 • kursy języków obcych branżowych
 • kurs prawa jazdy kat B (uczeń ze środków własnych opłaca badania i egzamin państwowy)
 • kurs operatora koparko-ładowarki
 • szkolenie AutoCAD
 • kurs kosztorysowania
 • kurs obrabiarek CNC

  Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2016 – 31.08.2020 roku. - Projekt został wydłużony do czerwca 2023 roku

Zapraszamy Państwa na stronę internetową, gdzie zamieszczone są dokumenty rekrutacyjne, regulaminy, dokumenty projektowe oraz podstawowe informacje na temat projektu:

 http://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow#o-projekcie

            

W Państwa szkole funkcję Szkolnego Opiekuna Projektu i Specjalisty ds. Staży i Praktyk pełni 
Pani Magdalena Pytka - Leśniak, telefon 58 3416461 wew. 21, adres e-mail  m.pytka-lesniak@psb.edu.gdansk.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uczniów. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć u Szkolnego Opiekuna Projektu, który będzie opiekował się uczniem
w trakcie jego udziału w projekcie i udzieli wszystkich informacji.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Projektu

Aneta Adamczyk

a.adamczyk@ckziu1.gda.pl

 

Informujemy, że w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców” w naszej szkole są realizowane 

kursy języka branżowego (zawodowego)

 • angielskiego – środy godz. 13:00, piątek godz. 15:00
 • niemieckiego – poniedziałek godz. 15:00

z obu języków planowane są wyjścia studyjne w wybrane soboty.

kurs prawa jazdy kategoria B – rekrutacja w miesiącu marcu.

kurs operatora koparko – ładowarki  – rekrutacja marzec

Bliższe informacje dla uczestników projektu na temat kursów u Pani Magdalena Pytka - Leśniak – Kierownika szkolenia praktycznego.