Uprzejmie informujemy, że Projekt  „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II” powili dobiega końca. Udało się na m zrekrutować 60 uczestników projektu, w tym osób bezrobotnych, biernych zawodowo, czy ubogich pracujących,  którzy zostali skierowani na szkolenia takie jak:

- rachunkowość

- operator żurawi wieżowych

- operator koparki kl I

- grafika komputerowa

- operator koparko- ładowarki kl III

- pracownik biurowy z elementami kadr i płac

Ponad 20 - stu uczestników skorzystało z  możliwości realizacji staży zawodowych. W tym trudnym okresie było to szczególnie ważne wsparcie zarówno dla przyszłych pracodawców  jak i uczestników. Był to czas na zdobycie koniecznego doświadczenia, które umożliwiło podjęcie dalszego zatrudnienia.

Znaczą grupę uczestników stanowili imigranci, którzy oprócz podstawowego wsparcia skorzystali z kursów języka polskiego.  Była to bardzo silna grupa w projekcie, która wykazywała się dużą determinacją do zmiany zawodu.

Wszystkim uczestnikom projektu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i dobrą współpracę z Biurem Projektu. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Projekt cieszył się niemałym zainteresowaniem, dzięki czemu możemy planować już kolejną edycją projektu. O szczegółach powiadomimy wkrótce.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz kontaktu telefonicznego!

 

O PROJEKCIE

Projekt „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II” nr  jest realizowany w partnerstwie pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Państwowe Szkoły Budownictwa  (Lider) oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Działanie 5.2 – Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 037 500,00 z, w tym:

- wkład Funduszy Europejskich 881 875,00 zł

- dotacja celowa z budżetu krajowego:  103 750,00 zł

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku na obszarze realizacji mechanizmu ZIT tj. powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiat gdański, pucki, tczewski, wejherowski, kartuski, nowodworski.

 

CELE PROJEKTU

Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia (wśród 49 uczestników projektu).

Poprawiona sytuacja zawodowa osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia (wśród 11 uczestników projektu).

 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane plany wsparcia osób w tym z uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji/kompetencji/umiejętności zawodowych,  umiejętności językowych (j. polski), oraz staży zawodowych.

 

PLANOWANE EFEKTY

Poprzez indywidualną diagnozę potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego wśród uczestników projektu zaplanowano rezultaty realizacji projektu w postaci:

- zdobycia kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu

- podjęcia zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy lub poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

Efektywność zatrudnieniowa: mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo została określona:

45% -  osób bez pracy w najtrudniejszej sytuacji zdobędzie zatrudnienie (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)

60%. – pozostałych osób bez pracy zdobędzie zatrudnienie

 

Efektywność zawodowa: dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy i jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami pracującymi, z wyłączeniem osób, które w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS. Poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako:
a) przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia ; Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w tym na zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie.
b) przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia; Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat.
c) zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji;
d) awans w dotychczasowej pracy; Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem zadań (awans stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy).
e) zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.

Poziom efektywności zawodowej mierzony na zakończenie realizacji projektu będzie wynosić co najmniej 10%.

 

ADRESACI PROJEKTU
Projekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), które mają ukończone 30 lat przed dniem zakwalifikowania się do projektu z obszaru realizacji mechanizmu ZIT:

 1. osoby pozostające bez pracy które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
 2. osoby pozostające bez pracy nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) - udział tych osób nie przekracza 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projektach;
 3. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;
 4. osoby ubogie pracujące;
 5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 6. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), należący do jednej z grup w pkt 1)-4)
 7. reemigranci, należący do jednej z grup w pkt 1)-4)
  OFEROWANE FORMY WSPARCIA 

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Oferta szkoleniowa dopasowana jest do potrzeb uczestników. Przykładowe certyfikowane kursy i szkolenia: budowalne, spawalnicze, operatora koparko – ładowarki, na prawo jazdy kat. C+E, z zakresu księgowości, projektowania graficznego, operatora wózków widłowych i wiele innych!

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

W ramach zaplanowanych działań uczestnik projektu otrzyma:

 1. szkolenia zakończone uzyskaniem kwalifikacji/kompetencji/umiejętności zawodowych
 2. kursy językowe (imigranci)
 3. staże zawodowe (1-6 miesięcy)
 4. wsparcie opiekuna uczestnika, pośrednika pracy oraz pomoc prawną
 5. wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego
 • stypendium stażowego
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • możliwość zwrotu kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną
 • pokrycie kosztów badań i ubezpieczenia na stażu zawodowym

 Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

 Więcej informacji pod numerem telefonu 721 452 999 oraz na stronie internetowej http://psb.edu.gdansk.pl oraz www.impuls.org.pl.