Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Twoje kompetencje w Twoich rękach”

Uczestnicy projektu:

78 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik technologii drewna, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i stolarz.

Czas trwania projektu: 01.12.2020 r. - 30.11.2022 r.

Kwota dofinansowania: ok. 150.000 Euro

Partner zagraniczny: euroMind - firma doradczo - szkoleniowa wraz z bezpośrednimi partnerami. Z partnerem tym zrealizowaliśmy już dwa projekty Erasmus+ i realizujemy projekt PO WER.

Streszczenie projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów Państwowych Szkół Budownictwa kształcących się w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik technologii drewna, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i stolarz. Uczniowie odbywać będą dwutygodniowe szkolenia praktyczne w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Uczniowie nie posiadają doświadczenia praktycznego poza umiejętnościami zdobytymi na warsztatach szkolnych. Dla każdej grupy zawodowej przygotowany został dedykowany program szkolenia:

- technik budownictwa – projektowanie BIM,

- technik geodeta – pomiary geodezyjne z użyciem dronów,

- technik technologii drewna/stolarz – konstrukcje drewniane łodzi,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie – układanie mozaiki,

- stolarz/technik technologii drewna – wykonywanie mebli z elementami drukowanymi 3D. Pozytywne doświadczenia wyniesione z poprzednich projektów, a przede wszystkim informacja zwrotna pozyskana od ich uczestników zainspirowały nas do aplikowania o kolejne dofinansowanie w projekcie międzynarodowym. Potrzebą wszystkich grup uczniów jest szkolenie praktyczne, którego celem  jest poznanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie.  

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa, którzy kształcą się w w/w zawodach i są zainteresowani podniesieniem poziomu kompetencji zawodowych, społecznych i językowych w krajach UE. Oferta skierowana jest szczególnie do uczniów, którzy przejawiają trudności w uczeniu się, będących w niekorzystnej sytuacji materialnej oraz z uczniów z poczuciem niskiej wartości.      

Projekt „ Twoje kompetencje w twoich rękach”  wpisuje się w unijną wizję europejskiego obszaru edukacji, który jest spójny z polityką oświatową naszego województwa, miasta i szkoły. Ze względu na rosnące znaczenie mobilności młodzieży i dbałość o  jakość kształcenia zawodowego podejmujemy się działań zachęcających młodzież do współpracy z zagranicznymi partnerami UE. Uważamy, że zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego naszych uczniów za granicą przyczyni się do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy i życiu społecznym. Projekt odpowiada na potrzeby absolwentów naszej szkoły, którzy zwracają  uwagę na większe rozwijanie wśród młodych ludzi postaw przedsiębiorczości, otwartości i szybkiego reagowania na zmiany, a także wzmacniania poczucia własnej wartości poprzez pokonywanie osobistych słabości i wzrostu wiary w indywidualne możliwości, w tym kompetencje językowe. Absolwenci nieposiadający dobrego doświadczenia zawodowego są szczególnie narażeni na wykluczenie zawodowe dlatego potrzeba projektu łączy się z ideą polityki unijnej zakładającej wolny przepływ pracowników na rynku pracy. Celem projektu jest wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych i społecznych poprzez poznanie nowych technologii związanych z budownictwem oraz umacnianie więzi międzykulturowych i szacunku do wykonywania wspólnej pracy. Dzięki udziale w projekcie uczniowie i nauczyciele poznają nowy, europejski język zawodowy w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz metody organizacji pracy  w Hiszpanii w obszarze budowlanym, a także  kulturę i tradycję tego kraju.  Ponadto, celem projektu jest również wzrost europejskiego wymiaru szkoły zawodowej poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami rozwijającymi budownictwo i zagranicznym rynkiem pracy.