• Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów

w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa  na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020