„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III”

 

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Państwowe Szkoły Budownictwa  (Lider) oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 037 500,00 zł, w tym:

- wkład Funduszy Europejskich 881 875,00 zł

- dotacja celowa z budżetu krajowego:  103 750,00 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 40 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 15 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiatów:

 • gdańskiego,
 • puckiego,
 • tczewskiego,
 • nowodworskiego,
 • wejherowskiego,
 • kartuskiego

 Projekt skierowany jest do:

 1. Osób pozostających bez pracy – (30 osób bezrobotnych, 10 osób biernych zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:
 2. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 3. kobiety,
 4. osoby z niepełnosprawnościami,
 5. osoby długotrwale bezrobotne,
 6. osoby o niskich kwalifikacjach,

oraz osób bezrobotnych lub biernych zawodowo nie należących do żadnej kategorii ze wskazanych w ppkt a,b,c,d,e (mężczyźni w wieku 30-49 lat);

 1. Osób pracujących (15 osób), w tym:
 2. pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
 3. osoby ubogo pracujące,
 4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

W projekcie mogą wziąć udział imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) lub reemigranci, pod warunkiem przynależności do jednej z grup określonych w pkt I, II.

 W ramach projektu Uczestnicy otrzymają ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, obejmującą:

 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych ,
 • wsparcie psychologiczno – doradcze,
 • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych,
 • szkolenia zakończone uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych,
 • kursy językowe (imigranci,)
 • kurs języka obcego branżowego,
 • staże zawodowe,
 • wsparcie mentora, opiekuna uczestnika, pośrednika pracy oraz prawnika,
 • wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego,
 • stypendium stażowego,
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • możliwość zwrotu kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
 • pokrycie kosztów badań i ubezpieczenia na stażu zawodowym.

 W ramach realizacji wsparcia w postaci stażu zawodowego istnieje możliwość zwrotu dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna Stażu.

 Realizowane działania umożliwią Uczestnikom projektu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, które wpłyną na zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz , w przypadku osób pracujących polepszenia warunków i stabilności zatrudnienia .

 

Więcej informacji pod numerami telefonów:  721 452 999; 693 607 020.

 

 

pliki do pobrania