kkk.jpg

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

 

W projekcie "Dom energooszczędny naszą przyszłością" weźmie udział 64 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik technologii drewna oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie uczestniczyć będą w dwutygodniowych stażach w dwóch andaluzyjskich miastach (południowa Hiszpania). 32 uczniów uczących się w zawodzie technik budownictwa, technik technologii drewna oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbędzie szkolenie w Sewilli w zakresie projektu
i montażu drewnianego domu samowystarczalnego energetycznie, a 32 uczniów uczących się w zawodzie technik geodeta odbędzie praktykę geodezyjną w Ubedzie.

Czas trwania projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2020 r. Partnerami projektu są firma doradczo - szkoleniowa euroMind, firma geodezyjna Iniciativas el Condado i szkoła SAFA.

Nasz projekt wpisuje się w unijną strategię rozwoju Europa  2020, który jest spójny z polityką oświatową naszego województwa, miasta i szkoły. Ze względu na rosnące znaczenie mobilności młodzieży i dbałość o jakość kształcenia zawodowego podejmujemy się działań zachęcających młodzież do współpracy z zagranicznymi partnerami.

Celem projektu jest wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych
i społecznych poprzez poznanie nowych technologii związanych z budownictwem oraz umacnianie więzi międzykulturowych i szacunku do wykonywania wspólnej pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele poznają nowy, europejski język w tym zawodowy w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. Ponadto, celem projektu jest również wzrost europejskiego wymiaru szkoły zawodowej poprzez nawiązanie współpracy z zagranicznym rynkiem pracy i instytucjami rozwijającymi budownictwo. Nauczyciele uczestniczący z uczniami w projekcje będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenia w przygotowaniu i realizacji praktycznych szkoleń z budownictwa  
z wykorzystaniem programu komputerowego AutoCAD,  a w szczególności poznania innowacyjnych rozwiązań związanych z energia odnawialną.

Zdobycie przez naszych uczniów pierwszego doświadczenia zawodowego za granicą odniesie poziom ich wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych, bezpośrednio związanych

z energia odnawialną, zdobyciem praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania  programu komputerowego AutoCAD.

Metodologia wykorzystywana w realizacji projektu obejmie kilka elementów, które jednakowo odgrywają ważną rolę i stanowią o sukcesie działań projektowych. Metodologia obejmuje wspólne partnerem projektu działania przygotowujące uczestników do mobilności, atrakcyjne szkolenie praktyczne, pobyt w andaluzyjskich miastach, jak również monitoring

działań, ewaluację i upowszechnianie rezultatów.

Odbycie praktycznych szkoleń z budownictwa na terenie Hiszpanii pozwoli naszym uczniom zapoznać się z innymi niż w Polsce rozwiązaniami w organizacji pracy budowlańca
i  geodety. W zakresie kompetencji społecznych uczniowie wzbogacą się o umiejętność uczenia się od siebie nawzajem, a także ćwiczyć będą umiejętność współpracy i dzielenia się zdobytą wiedzą. Wpłynie to również na ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację.

Do bezpośrednich rezultatów należy także zdobycie wiedzy z zakresu tradycji,

historii, kultury i architektury Hiszpanii. Przełoży się to w późniejszym terminie na poczucie wspólnoty europejskiej.

Długoterminowe rezultaty związane będą z kompetencjami zawodowymi i społecznymi naszych uczniów. Odbycie stażu za granicą rozwinie wśród młodych ludzi postawy przedsiębiorczości, szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy, wzmocni poczucie własnej wartości poprzez pokonywanie osobistych słabości, rozwinie wiarę
w możliwości rozwoju, co w przyszłości wpłynie na aktywne i efektywne poruszanie

się na europejskim rynku pracy. Przewidywanym długoterminowym trwałym wpływem działań szkoły na profil jej absolwenta będzie potencjalnie skuteczny, dobrze wykształcony
i aktywny społecznie pracownik, niezagrożony ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.