Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kompetencji absolwentów i ich pozycji na rynku pracy. Celem tego badania jest pozyskanie informacji zwrotnej na temat uzyskanych przez Państwa w PSB umiejętności i ich użyteczności. Wypełnione przez Pana(ią) ankiety pomogą nam udoskonalić proces kształcenia, a ich wyniki będą dla nas cennym źródłem wiedzy na temat efektów kształcenia w PSB. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut. Dziękujemy za poświęcony czas.

1. Jak Pan(i) ocenia, w skali od 1 do 5, poszczególne składowe swoich kompetencji uzyskanych w PSB?
(1 – ocena najniższa, 5 – najwyższa)

wiedza z przedmiotów ogólnokształcących


wiedza z przedmiotów zawodowych


wiedza z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej


znajomość języków obcych


kultura i etyka


kreatywność i konsekwentność w realizacji


umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań


ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania


otwartość na zmiany


radzenie sobie ze stresem


umiejętność pracy w zespole


2. Czy w czasie nauki dokształcał(a) się Pan(i)?
Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej, tylko ona jest brana przez system pod uwagę.

tak, w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez PSB, jakie?


tak, poza szkołą, jakie? (np. j. angielski)

nie


3. Czy w czasie nauki brał(a) Pan(i) udział w pracach samorządu uczniowskiego?taknie


4. Czy w czasie nauki brał(a) Pan(i) udział w innych pracach na rzecz szkoły?taknie


5. Jak Pan(i) ocenia, w skali od 1 do 5, poszczególne elementy określające warunki kształcenia w PSB?
(1 – ocena mierna, 5 – ocena bardzo dobra)

wyposażenie w sprzęt komputerowy


infrastruktura dydaktyczna szkoły (sale wykładowe)


infrastruktura sportowa szkoły


zasoby biblioteczne i czytelnie


funkcjonowanie administracji szkoły


funkcjonowanie sekretariatu młodzieżowego


baza socjalna (bufet, kawiarenka)


stosowanie technik informatycznych podczas zajęć


różnorodność kół zainteresowań


Warsztaty szkolne


możliwość udziału w programach, projektach, konkursach

Proszę podać w jakich programach, projektach, konkursach brał(a) Pan(i) udział? 


możliwość realnego wpływu uczniów na pracę szkołytaknie

Jeśli, tak, proszę podać przykład:


doradztwo zawodowe


6. Czy gdyby raz jeszcze miał(a) Pan(i) rozpocząć naukę, wybrał(a)by Pan(i) PSB i ten sam zawód?

wybrał(a)bym PSB i ten sam zawódwybrał(a)bym PSB, ale inny zawódwybrał(a)bym inną szkołę, ale ten sam zawódwybrał(a)bym inną szkołę i inny zawód


7. Jakie są, Pana(i) zdaniem, mocne strony szkoły?


8. Jakie są, Pana(i) zdaniem, słabe strony szkoły? 


9. Jak ocenia Pan(i), w skali od 1 do 5:
(1 – ocena najniższa, 5 – najwyższa)

poziom przekazywanej w PSB wiedzy


stopień rozwijanych w trakcie nauki umiejętności


kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i społecznych


10. Czy rozpoczął(ęła) Pan(i) poszukiwanie pracy zaraz po ukończeniu szkoły?taknie


11.Jaki jest obecnie Pana(i) status na rynku pracy?

pracujęnie pracuję, szukam pracynie pracuję, uczę sięnie pracuję, jestem na urlopie wychowawczymnie pracuję i nie szukam pracy, z własnego wyborunie pracuję, z innego powodu - jakiego?


12.Jaki jest obecnie Pana(i) status na rynku pracy?

bardzo dobrydobrydostatecznyniedostateczny


13. Czy pracuje Pan(i) w zawodzie zgodnie z uzyskanymi w PSB kwalifikacjami?taknie


14. Czy po ukończeniu szkoły podjął(ęła) Pan(i) lub planuje Pan(i) podjąć dalsze kształcenie?
Można wskazać na wszystkie planowane formy

tak, na studiach stacjonarnych

tak, na studiach zaocznych
Na jakim kierunku?
budownictwo
geodezja
mechanika
architektura
inny (jaki?)

tak, na kursach i szkoleniach

tak, w inny sposób (w jaki?)

nie


15. Płećkobietamężczyzna


16. Ukończona szkoła średniatechnikumZSZ

zawód 
17. Rok ukończenia szkoły