Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów

w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa  na realizację planowanego projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Zarządzeniem Nr 776/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2021 r.