Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 21 czerwca 2021 r.