Uwaga 🎉🎉🎉do 15 września 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
może być przyznane uczniowi, który
w roku szkolnym 2021/2022:
otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
– I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
– I, II lub III klasę 4-letniego technikum,
– I, II lub III klasę 5-letniego technikum,
uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
Więcej informacji:
https://des.pomorskie.eu/.../stypendia-marszalka.../...