15 maja br. rusza rekrutacja do szkół ponadpodstwowych 

Zachęacmy do zapoznania się z ze spacjalnie przygotowanym przewodnikiem po szkołąch dostepnym na  stronie

https://www.edu.gdansk.pl/files/przewodnik_szkoly_srednie_2024.pdf

Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do naszje szkoły w zakładce Rekrutacja 2024/2025

https://psb.edu.gdansk.pl/pl zakładka REKRUTACJA 2024/2025 jak wyżej

Ważne daty rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • od 15 do 30 maja do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
  • od 15 maja do 14 czerwca do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
  • do 5 lipca 2024 do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
  • do 10 maja - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności
  • od 3 do 12 czerwca przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej i sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych.
  • do 14 czerwca podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych
  • 12 lipca do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 19 lipca do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • 22 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca to także data rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej. Będzie to rekrutacja nieelektroniczna.