Próbne egzaminy maturalne 2021r.

 

 1. Próbne egzaminy maturalne organizowane przez PSB dotyczą tylko:
  1. Języka polskiego
  2. Matematyki    poziom podstawowy
  3. Języka angielskiego

 

 1. Informację o zamiarze przystąpienia do próbnych egzaminów maturalnych uczeń przekazuje swojemu wychowawcy najpóźniej do wtorku 23.02.2021r. do godziny 12.00.

 

 1. Egzaminy odbywają się odpowiednio: 3, 4 i 5.03.2021r

 

 1. Każdy egzamin zaczyna się o godzinie 9.00. Konieczne jest stawienie się przynajmniej 30 min wcześniej. Uczennica / Uczeń musi mieć dowód potwierdzający jej / jego tożsamość.

 

 1. Przystąpienie do próbnych egzaminów jest dobrowolne.

 

 1. Próbne egzaminy maturalne mają tylko charakter informacyjny i zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie będą wystawiane oceny za wyniki uzyskane na próbnych egzaminach maturalnych.

 

 1. Udział w egzaminach odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym: maseczki, dezynfekcja, odbiór materiałów w rękawiczkach, odstępy, własne przyrządy piśmiennicze i kalkulatory

 

 1. Po egzaminie uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.

 

 1. Proszę uważnie przeczytać poniższe wytyczne.

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania

w 2021 r. próbnego egzaminu maturalnego

 

Sekcja 1.

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 

1.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

 

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

 

1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

 

1.9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

Sekcja 2.

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

 

2.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 

Sekcja 3.

 

3.1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

1) dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

 

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 dostępne są na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus.

3.2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3.4. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

 

3.11. Dla każdego ucznia powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

Sekcja 4.

4.1. Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych.

 

4.2. Nauczyciel / dyrektor szkoły / wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

4.3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

4.4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

 

4.5. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

1) przekazać uczniom z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem testu

6) poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Sekcja 6.

 

6.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.19.).

 

6.2. W przypadku testu diagnostycznego, do którego przystępują niepełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.

 

6.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

6.4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1) pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy

niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty)

4) w przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu testu diagnostycznego w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.

 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie wytycznych dostępnych na stronie OKE w Gdańsku:

https://serwis.oke.gda.pl/pliki_info/MAT/2021-02-22_Testy_diagnostyczne.PDF