HARMONOGRAMY EGZAMINÓW - CZ. PISEMNA I PRAKTYCZNA w sesji 2022 Zima (styczeń – luty 2022)

egz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj dokumentu:

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ ko- rzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

 

Egzamin:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Formuła egzaminu

Formuła 20121 oraz Formuła 20172

Termin egzaminu:

Sesja Zima 2022: styczeń-luty 2022 r.

Data publikacji dokumentu:

9 grudnia 2021 r.

 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184, ze zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860, ze zm.)

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 Na podstawie:

 

  • 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szcze- gółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo- dzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)
  • 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szcze- gółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdza- jącego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2022 r.

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

  

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  PRZYBORY CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - ZOBACZ PLIK PONIŻEJ