Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca 2022r.
do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022r. do 04 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

do 13 lipca 2022r.

05 sierpnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022r.

16 sierpnia 2022r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022r.
do 25 lipca 2022r.

od 02 sierpnia 2022r. do 12 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

od 22 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

od 17 sierpnia 2022r. do 22 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2022r.