Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

do klas pierwszych szkoły branżowej II stopnia

 

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia i uzupełnienie go
o świadectwo ukończenia szkoły  wraz
z dokumentami

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca 2022r.
do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022r. do 05 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

do 13 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

do 13 lipca 2022r.

  05 sierpnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022r.

16 sierpnia 2022r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 25 lipca 2022r. 

do 12 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 do 29 lipca 2022r.

 

 od 19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 01 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2022r.