REGULAMIN REKRUTACJI

do Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kryteria przyjęć kandydatów na rok szkolny 2022/2023 – DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),

 2. 11baa ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz. 493 z późń. zm.)

 3. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082)

 4. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

  Technikum nr 5 w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do następujących klas:

 KIERUNEK

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technik budownictwa

 

Technik renowacji elementów architektury

 

Technik budowy dróg

 

Technik geodeta

 

Technik inżynierii sanitarnej

 

Technik technologii drewna

 

Technik dekarstwa

 

   Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do następujących klas:

 KIERUNEK

 

Monter stolarki budowlanej

 

Stolarz

 

Cieśla

 

Dekarz

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Murarz - tynkarz

 

Monter izolacji przemysłowych

 

Monter izolacji budowlanych

 

Betoniarz - zbrojarz

 

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

Nabór do szkoły na rok szkolny 2022/2023 odbywa się drogą elektroniczną w systemie https://nabor-pomorze.edu.com.pl

Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( wydruk z elektronicznej rekrutacji );

                          https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 • oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał i poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
 • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia);
 • bilans, kartę zdrowia, kartę szczepień należy złożyć po przyjęciu do szkoły.

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

5-LETNIEGO TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I stopnia

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania (maksymalnie 200 pkt ), której składnikami są:
 1. 100 punktówpunkty uzyskane w wyniku egzaminu ośmioklasisty zawarte w zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu. W postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady:

język polski - mnożony przez 0,35

matematyka -  mnożony przez 0,35

język obcy nowożytny - mnożony przez 0,3

 1. 100 punktówpunkty uzyskane za oceny z przedmiotów (maksymalnie 72 pkt za oceny):
 • technikum - język polski, matematyka, język obcy nowożytny i informatyka;
 • branżowa szkoła I st. - język polski, matematyka, język obcy nowożytny i technika

  oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny według następujących wartości:

celujący                      -           18 punktów

bardzo dobry              -          17 punktów

dobry                          -           14 punktów

dostateczny                -             8 punktów

dopuszczający            -             2 punkty

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

 

 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
  w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się
  3 punkty.
 1. Przeliczanie punktów w przypadku zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
 • W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
  do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)  języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa
w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

                                           do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 16 maja 2022r.

do 20 czerwca 2022r.

do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022r. do 04 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

do 13 lipca 2022r.

  05 sierpnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022r.

16 sierpnia 2022r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022r.

do 25 lipca 2022r. 

od 02 sierpnia 2022r. do 12 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

od 22 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

od 17 sierpnia 2022r. do 22 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
  o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Szkoła Branżowa II stopnia w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do następujących klas:

KIERUNEK

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technik technologii drewna

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY BRANŻOWEJ II stopnia 


I. Do szkoły branżowej II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i absolwenci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową w latach 2017 - 2019;
 2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

II. Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( wydruk z elektronicznej rekrutacji );

                          https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 • oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej i stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 2 zdjęcia ( podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia);
 • kartę zdrowia

III. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej oceny:

- z języka polskiego

- matematyki

- fizyki,

- chemii

 1. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem

IV. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

do klas pierwszych szkoły branżowej II stopnia

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły  wraz z dokumentami

od 16 maja 2022r.

do 20 czerwca 2022r.

do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022r. do 05 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

 

 

do 13 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

do 13 lipca 2022r.

  05 sierpnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022r.

16 sierpnia 2022r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 25 lipca 2022r. 

do 12 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

do 29 lipca 2022r.

 

 

od 19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 01 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2022r.

 

 

 

 Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
  do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy §11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.