REGULAMIN REKRUTACJI

do Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kryteria przyjęć kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej opracowano na podstawie:

1.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
3. §11baa ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz. 493 z późń. zm.),
4.Zarządzenia Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła Branżowa II stopnia w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór do następujących klas:

KIERUNEK

      PRÓG PUNKTOWY

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

                      brak

Technik technologii drewna

                      brak

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY BRANŻOWEJ II stopnia


I. Do szkoły branżowej II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
  w latach 2015 - 2021;
 2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
  w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 II. Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

 

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311219 technik robót     wykończeniowych
w budownictwie

BUD.25

Organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie

ukończona jedna

z kwalifikacji:

B.05, B.06, B.07

lub ukończona kwalifikacja BD.04

311922 technik technologii drewna 

DRM.08

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych

ukończona kwalifikacja

A.13 lub AU.15

III. Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wniosek pdf)                         
 • oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 3 zdjęcia ( podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia);
 • kartę zdrowia

  IV. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej oceny z:

- języka polskiego

- matematyki

- fizyki,

- chemii

 1. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem lub zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej według następujących wartości:

celujący                      -           18 punktów

bardzo dobry             -          17 punktów

dobry                          -           14 punktów

dostateczny                -             8 punktów

dopuszczający            -             2 punkty

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

do klas pierwszych szkoły branżowej II stopnia 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2021r. do 06 sierpnia 2021r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

 

 

do 14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

do 14 lipca 2021r.

  6 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r.

16 sierpnia 2021r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 26 lipca 2021r. 

do 13 sierpnia 2021r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

do 30 lipca 2021r.

 

 

 

do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 02 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

do 23 sierpnia 2021r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 05 sierpnia2021r.

26 sierpnia 2021r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.